Case AirPods 1 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Nút Thắt Cát Tường